Faktor yang Mempengaruhi – Kepekatan

Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas - Kepekatan

Jika kepekatan sesuatu ion itu sangat tinggi, maka ion itu akan dipilih untuk nyacas, walaupun ia terletak di bahagian yang lebih tinggi di dalam siri elektrokimia.

Elektrolisis Asid Hidroklorik Cair

Ion-ion yang hadir di

Anod:

Cl, OH

Katod:

 H+

Pemerhatian dan Kesimpulan

Anod:
Pemerhatian: Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Gas ini menyalakan kayu uji berbara.

Kesimpulan: Gas oksigen dihasilkan

Katod:
Pemerhatian: Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Apabila kayu uji bernyala diletakkan pada mulut tabung uji, bunyi `pop’ terhasil.

Kesimpulan: Gas hidrogen dihasilkan

Persamaan separa bagi tindakbalas di

Anod:

 4OH  2H2O + O2 + 4e

Katod:

 H+ + 2e  H2

Elektrolisis Asid Hidroklorik Pekat

Ion-ion yang hadir di

Anod:

Cl, OH

Katod:

H+


Pemerhatian dan Kesimpulan

Anod:
Pemerhatian:
Gas berwarna kuning kehijauan dihasilkan. Jika kertas litmus biru lembap dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi gas ini, kertas litmus merah lembap bertukar memjadi merah, seterusnya warnanya dilunturkan.

Kesimpulan: Gas klorin dihasilkan

Katod
Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Apabila kayu uji bernyala diletakkan pada mulut tabung uji, bunyi `pop’ terhasil.

Kesimpulan:
Gas hidrogen dihasilkan

Persamaan separa bagi tindakbalas di

Anod:

2Cl  Cl + 2e

Katod:

 H+ + 2e  H2

Kesimpulan:
Ion-ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyahcas.

Nota: Bagi elektrolisis asid sulfurik pekat, di anod, ion hidroksida berada di kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia. Bagaimanapun, ion klorida dipilih untuk dinyahcas kerana kepekatan ion klorida adalah jauh lebih tinggi daripada kepekatan ion hidroksida.

Nota Tambahan:

  1. Bagaimanapun, kepekatan ion hanya memberi kesan kepada ion-ion yang berada berhampiran di dalam siri elektrokimia. Jika sesuatu ion berada di kedudukan yang sangat tinggi di dalam siri elektrokimia (contohnya, natrium), ia tetap tidak akan dipilih dinyahcas walaupun kepekatannya adalah tinggi.
  2. Rajah di bawah meringkaskan ion-ion yang mungkin dipilih untuk dinyahcas jika kepekatannya adalah tinggi.

Leave a Comment