Litar Bersiri dan Litar Selari


  1. Perintang yang disambungkan dalam satu wayar tidak bercabang dikatakan dihubungkan secara bersiri, sedangkan perintang yang disambungkan dalam wayar bercabang dikatakan disambungkan secara selari.
  2. Dalam rajah di atas, (a), (b) dan (c) adalah litar siri manakala (d), (e) (f) dan (g) adalah litar selari.

Leave a Comment