Alkena

Revision Notes

Formula amCnH2n, n = 2, 3, 4, ….

Kumpulan berfungsi:

Ikatan Ganda dua

3 ahli pertama:


 
  1. Alkena ialah hidrokarbon tak tepu.
  2. Alkena adalah keluarga hidrokarbon (sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja) yang mengandungi ikatan karbon-karbon ganda dua. Oleh itu, alkena adalah hidrokarbon tak tepu.
  3. Formula kimia am alkena ialah CnH2n di mana n = 2, 3, ….
  4. Tiada alkena berkarbon tunggal kerana ia memerlukan sekurang-kurangnya 2 karbon untuk membentuk ikatan ganda dua. Oleh itu, ‘metena’ tidak wujud.

Penamaan Alkena

  1. Sama seperti alkana, nama alkena berantai lurus juga terdiri daripada dua bahagian, imbuhan dan akhiran.
  2. Bagi bahagian imbuhan, kami menggunakan kod yang sama  seperti alkana. Bagi bahagian akhiran, akhiran semua alkena ialah ‘ena’.
  3. Jadual di bawah menunjukkan formula molekul dan nama bagi enam alkena pertama.
FormulaNama
C2H4Etena
C3H6Propena
C4H8Butena
C5H10Pentena
C6H12Heksena
C7H14Heptena

Leave a Comment