Perubahan Tenaga Dalam Tindak Balas Kimia

 1. Tindak balas kimia boleh dikategorikan kepada
  1. tindak balas eksotermik
  2. tindak balas endotermik

Tindak Balas Eksotermik

 1. Tindak balas eksotermik adalah tindak balas di mana
  1. tenaga haba dihebaskan ke persekitaran
  2. suhu persekitaran akan naik
  3. hasil tindak balas mempunyai kandungan tenaga yang lehih rendah daripada bahan tindak balas
 2. Contoh-contoh tindak balas eksotermik:
  1. Tindak balas peneutralan
   Contoh: Peneutralan di antara asid nitrik dengan natrium hidroksida
   HNO3(ak) + NaOH(ak) → NaNO3(ak) + H20(ce)
  2. Tinda balas asid dengan karbonat
   Contoh: Tindak balas asid hidroklorik dengan natrium karbonat
   2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O
  3. Tindak balas asid dengan logam
   Contoh: Tindak balas asid hidroklorik dengan zink
   2HCl + Zn → ZnCl2 + H2
  4. Tindak balas logam beralkali dengan air
   Contoh: Tindak balas natrium dengan air
   2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
  5. Tindak balas antara kalsium oksida dengan air
   CaO + H2O → Ca(OH)2
  6. Tindak balas antara kuprum(II) sulfat kontang dengan air
   CuSO4 + xH2O → CuSO4xH2O
  7. Pembakaran
   Contoh: Pembakaran etana dalam udara
   C2F6(g) + 7/202(g) → 2CO2(g) + 3H20(ce)
  8. Penguraian ganda dua
   Contoh: Pemendakan garam argentum klorida
   AgNO3(ak) + NaCl(ak) → AgCl(p) + NaNO3(ak)
  9. Melarutkan KOH atau NaOH di dalam air
   NaOH + air→ Na+ + OH
   KOH + air→ K+ + OH
  10. Penyesaran logam
   Contoh: Penyesaran logam kuprum daripada larutan akueus kuprum(II) sulfat oleh logam aluminium
   2Al(p) + 3CuSO4(ak) → 3Cu(p) + Al2(SO4)3(ak)
  11. Pengaratan
  12. Pencairan asid pekat
   Contoh: Pencairan asid sulfurik pekat, asid nitrik pekat ….
  13. Perubahan keadaan jirim
   Contoh: Proses pembekuan dan proses kondensasi. 

Tindak Balas Endotermik

 1. Tindak balas endotermik adalah tindak balas di mana
  1. tenaga haba diserap dari persekitaran
  2. suhu persekitaran akan menurun
  3. hasil tindak balas mempunyai kandungan tenaga yang lebih tinggi daripada bahan tindak balas
 2. Contoh-contoh tindak balas endotermik:
  1. Penguraian garam karbonat oleh haba
   Contoh: Penguraian batu kapur/marmar oleh haba
   CaCO3 → CaO + CO2
  2. Penguraian garam nitrat oleh haba
   Contoh: Penguraian plumbum(II) nitrat oleh haba
   2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2
  3. Melarutkan sesetengah garam dalam air
   Contoh: Melarutkan garam kalium nitrat, ammonium nitrat and ammonium klorida dalam air
   KNO3 + air → K+ + NO3
   NH4NO3 + air  → NH4+ + NO3
   NH4Cl + air → NH4+ + Cl
  4. Pemanasan garam kuprum(II) sulfat terhidrat
   CuSO4xH2O → CuSO4 + xH2O
  5. Tindak balas di antara natrium bikarbonat dengan asid etanoik
   NaHCO3(p) + CH3COOH(ak) → CH3COONa(ak) + CO2(g) + H20(ce)

Leave a Comment