Elektrolisis Larutan Akueus

Elektrolisis Larutan Akueus

Elektrolisis Larutan Akueus:

 1. Apabila suatu bahan larut dalam air, larutan akueus dihasilkan.
 2. Larutan akueus suatu bahan mengandungi ion-ion daripada sebatian tersebut serta ion-ion hidrogen, H+ dan ion-ion hidroksida, OH daripada penceraian separa air.
 3. Misalnya, larutan akueus natrium klorida mengandungi ion-ion natrium dan ion-ion klorida yang terbentuk daripada penceraian natrium klorida; ion-ion hidrogen dan ion-ion hidroksida terbentuk daripada pengionan separa molekul air.
NaCl –> Na+ + Cl

H2O –> 2H+ + O2-
 1. Oleh itu terdapat dua jenis kation (ion kuprum(II) dan ion hidrogen) dan dua jenis anion (ion sulfat dan ion hidroksida) hadir dalam larutan akueus.
 2. Semasa elektrolisis, hanya satu jenis kation dan anion akan dipilih untuk dinyahcas di elektrod masing-masing.

Pemilihan Nyahcas

 1. Larutan akueus mempunyai lebih daripada satu kation dan anion di dalamnya.
 2. Semasa elektrolisis, satu daripada dua ion di setiap anod dan katod itu akan dinyacaskan secara pilihan.
 3. Faktor-faktor yang menentukan ion yang akan dinyahcaskan secara pilihan ialah:
  1. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia
  2. Kepekatan ion
  3. Jenis elektrod yang digunakan.

<

Leave a Comment