Faktor yang Mempengaruhi – Siri Elektrokimia

Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas - Siri Elektrokimia

 1. Siri elektrokimia merupakan senarai ion yang disusun mengikut tertib menaik bagi keupayaan untuk menyahcas di elektrod semasa elektrolisis.
 2. Susunan ion-ion dalam siri elektrokimia adalah seperti yang ditunjukkan di dalam carta di bawah.
 3. Pemilihan ion dalam tindak balas kimia dalam satu elektrolisis larutan akueus adalah bergantung kepada kedudukan ion itu dalam siri elektrokimia.
 4. Semakin rendah kedudukan ion itu di dalam siri elektrokimia, maka semakin mudah ia didiscaskan.

Contoh: Elektrolisis Larutan Asid Sulfurik

 1. Rajah di atas menunjukkan alat radas digunakan untuk mengkaji elektrolisis larutan asid sulfurik.
 2. Karbon digunakan sebagai elektrod di anod dan katod.
 3. Molekul asid sulfurik terurai dan membentuk ion-ion hidrogen dan sulfurik di dalam air
H2SO4 → 2H+ + SO42-
 1. Di dalam suau larutan, molekul air juga terurai dan membentuk ion-ion hidrogen dan hidroksida.
H2O → H+ + OH
 1. Oleh itu, ion-ion yang hadir di dalam larutan asid sulfurik ialah H+ , SO42-H+ and OH

Di anod (Elektrod positif)

 1. Ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas kerana ion-ion ini berada pada kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia berbanding ion sulfat.
 2. Ion hidroksida lebih mudah membebaskan elektron untuk membentuk molekul air dan molekul oksigen.
 3. Persamaan separa bagi tindak balas ini adalah seperti berikut:
  4OH  2H2O + O2 + 4e
  Pemerhatian: Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Gas ini menyalakan kayu uji berbara.

  Di katod (Elektrod negatif)

  1. Ion hidrogen menerima elektron daripada katod untuk membentuk atom hidrogen. Dua atom hidrogen bergabung untuk membentuk satu molekul hidrogen.
  2. Persamaan separa bagi tindak balas ini ialah
  2H+  + 2e →  H2
  Pemerhatian: Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Apabila kayu uji bernyala diletakkan pada mulut tabung uji, bunyi `pop’ terhasil. Perbincangan: Di anod dan katod, ion-ion berada di bahagian lebih rendah dalam siri elektrokimia dipilih untuk dinyahcas.

  Leave a Comment