Gas Teperangkap di Dalam Tiub

  1. Tekanan bagi gas yang terperangkap di dalam satu kapilari bergantung kepada kedudukan kapilari.
  2. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana tekanan gas boleh dihitung apabila kapilari berada dalam kedudukan yan berlainan
Contoh 1:

Rajah di atas menunjukkan kedudukan berlainan bagi satu tiub kapilari yang terdapat gas terperangkap di dalamnya.  Jiak PA, PB dan PC masing-masing ialah tekanan gas perangkap dalam kedudukan yang berlainan seperti ditunjukkan di dalam rajah di atas.  Cari nilai PA, PB dan PC dalam unit cmHg. [Tekanan atmosfera = 76cmHg]

Jawapan:

P= 76cmHg

PB = 76cmHg + 2cmHg = 78cmHg

P= 76cmHg – 2cmHg = 74cmHg

Contoh 2:

Rajah di atas menunjukkan gas terperangkap di dalam satu tiub-J. Cari tekanan gas itu. [Ketumpatan air = 1000 kg/m³; tekanan atmosfera = 100,000 Pa]

Jawapan:

P gas = P atm +hρg P gas =(100,000)+(0.2)(1000)(10) P gas =102,000Pa

Leave a Comment