Haba Peneutralan

Revision Notes

  1. Haba peneutralan ialah tenaga haba dibebaskan apabila asid bertindak balas dengan bes dan menghasilkan satu mol air. Semua pengukuran dibuat dalam keadaan piawai.
  2. Contoh haba tindak balas peneutralan ialah perubahan haba yang diperoleh dalam tindak balas antara natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Persamaan bagi tindak balas ini ialah
NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l);
∆H = -57 kJ mol-1

Contoh-Contoh Tindak Balas Peneutralan

Persamaan
Persamaan Setengah
HCl + NaOH → NaCl + H2OH+(aq) + OH(aq) → H2O(l)
H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2OH+(aq) + OH(aq) → H2O(l)
CH3COOH + NaOH → CH3COONa +H2OH+(aq) + OH(aq) → H2O(l)
2HNO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2H2OH+(aq) + OH(aq) → H2O(l)
  1. Haba peneutralan asid kuat dengan alkali kuat hampir sama bagi semua asid dan alkali. Ini kerana tindak balas yang sama selalu berlaku. Tindak balasnya ialah H+(ak) + OH(ak) → H2O(c)
  2. Perubahan haba tindak balas peneutralan dipengaruhi oleh 3 faktor:
    1. Kuantiti asid dan alkali
    2. Kebesan asid dan alkali
    3. Kekuatan asid dan alkali

Contoh:

NaOH(aq) + HNO3(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)
∆H = -57 kJ mol-1

Satu eksperimen dijalankan dengan menambahkan 25cm3 natrium hidroksida 0.5 mol/dm³ ke dalam 25 cm³ asid nitrat cair 0.5 mol/dm³. Hitung perubahan suhu campuran itu. [Muatan haba tentu larutan = = 4.2 Jg-1 ° C-1, ketumpatan larutan = 1 g / cm³]
Jawapan:
Bilangan mol NaOH,
\[\begin{gathered}
n = \frac{{MV}}{{1000}} \hfill \\
n = \frac{{(0.5)(25)}}{{1000}} \hfill \\
n = 0.125mol \hfill \\
\end{gathered} \]
Bilangan mol HNO3,
\[\begin{gathered}
n = \frac{{MV}}{{1000}} \hfill \\
n = \frac{{(0.5)(25)}}{{1000}} \hfill \\
n = 0.125mol \hfill \\
\end{gathered} \]
Bilangan mol air dihasilkan = 0.0125mol

Kuantiti haba dibebaskan,
Q = 0.0125 x 57,000J = 712.5J

Jsim larutan,
m = 25 + 25 = 50 cm³

Muatan haba tentu larutan = 4.2 Jg-1°C-1

Q = mcθ
712.5 = 50(4.2)θ
θ = 3.4°

Leave a Comment